Op werkdagen besteld voor 15:00 uur dezelfde dag verstuurd • 14 dagen recht op retour en 2 jaar garantie
Zakelijk bestellen Taal

Voorwaarden van levering, dienstverlening van Spotter BV (Hierna “Voorwaarden”)

1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Spotter: Spotter B.V gevestigd aan de Leeuwenhoekweg 20c, 2661 CZ, Nederland.

Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie met Spotter heeft of aangaat.

Consument Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die een contractuele relatie met Spotter heeft of aangaat.

Producten: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Trackers: Track en Trace hardware die Spotter verkoopt onder welke merknaam dan ook.

Leverancier: De aanbieder van producten of diensten in of via Spotter.

Wederpartij: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Spotter een Overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst of aan/voor wie Spotter een aanbieding doet c.q een leverantie of andere prestatie verricht.

Diensten: Alle werkzaamheden, al dan niet via een derde en in welke vorm en hoegenaamd ook, die Spotter voor of ten behoeve van de Wederpartij, Koper en Consument Koper verricht, waaronder de diensten, faciliteiten, en transport van telecommunicatie-verkeer welke Spotter aan de Wederpartij, Koper en of Consument Koper levert.

Netwerk: Het netwerk van de telecomprovider waarmee Spotter samenwerkt.

Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van de Dienst en/of Product door Spotter BV aan de Klant. De prijslijst en de Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

Spotter Klantenservice: De klantenservice van Spotter BV waar de Klant terecht kan met  al zijn/haar vragen over de Spotter BV te bereiken schriftelijk op het adres van Spotter BV of via mail : support@spottergps.com

Aansluiting: De mogelijkheid om met Spotter apparatuur gebruik te maken van de Dienst.

Content: Middels of in samenhang met de Dienst of aanvullende diensten door Spotter BV of derden aangeboden producten die onder meer tekst-, geluids-, data- en/of softwareapplicaties kunnen bevatten.

Contentdiensten: Diensten waarbij Spotter BV de Koper toegang verschaft tot Content.

2. Algemene bepalingen

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanvragen, offertes en leveringen aan, en (de totstandkoming van) overeenkomsten met wederpartijen aangaande het leveren en afnemen van de diensten, voorzover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Spotter, voor de totstandkoming en uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, alsmede op alle (rechts)handelingen, die daaraan redelijkerwijs voorafgaan.

2.2. Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

2.3. Voorwaarden die de Wederpartij hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Spotter is ingestemd.

2.4. Door het gebruik van de internetsites van Spotter en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Wederpartij de Voorwaarden van Spotter.

2.5. Spotter is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Wederpartij.

2.6. De Wederpartij kan gebruikmaken van aanvullende diensten die worden aangeboden door Spotter. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op deze aanvullende diensten tenzij anders aangegeven in de productomschrijving van de betreffende aanvullende dienst. Op aanvullende diensten kunnen daarnaast aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

2.7. Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van Spotter en schriftelijke uitingen van Spotter prevaleren de schriftelijke uitingen van Spotter.

2.8. De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. De Algemene Voorwaarden staan tevens vermeld op de website van Spotter.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een koop. Spotter is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een koop leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.3. Een koop van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiële Koper uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen en hij de bestelling via de website van Spotter of een website van een Wederverkoper heeft geplaatst en deze bestelling door Spotter is ontvangen.

3.4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling is gedaan via de site van Spotter of de Wederverkoper en er op elektronische wijze is betaald dan wel door ondertekening van een daartoe door Spotter gehanteerd document.

3.5. Koper en Spotter komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

3.6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Spotter garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

3.7. Spotter is gerechtigd om haar tarieven voor haar dienstverlening aan te passen.

3.8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Adreswijzigingen of naamswijzigingen

4.1. De Wederpartij moet Spotter 14 dagen voor ingaan van een adreswijziging  of wijziging van contactgegevens, zoals email adressen, schriftelijk informeren. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet-tijdig doorgeven van een dergelijke wijziging.

4.2. Indien de Wederpartij een rechtspersoon is, is de Wederpartij verplicht Spotter ook schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging (zoals naam of rechtsvorm).

5. SIM Kaart en Tracker

5.1 De door Spotter aan de Wederpartij ter beschikking gestelde hardware bevat een SIM-chip, deze SIM-chip is en blijft eigendom van Spotter.

6. Systeemcodes

6.1. De systeemcode van de Klant wordt door Spotter vastgesteld.

6.2. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op het behouden van een bepaalde systeemcode met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en Spotter’s uitwerking daarvan.

6.3. Spotter heeft het recht deze systeemcode te wijzigen indien Spotter dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld in het belang van het goed functioneren van de Dienst of het Netwerk of op grond van regelgeving. Spotter zal daarbij redelijkerwijze rekening houden met de belangen van de Wederpartij.

7. Prijzen

7.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.2. De Koper is de prijs verschuldigd die Spotter conform de bepalingen in artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Spotter worden gecorrigeerd.

7.3. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

7.4. Voor de Dienst is Spotter gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door Spotter onder meer middels haar internetsite vooraf bekend worden gemaakt. De actuele tarieven kan de Wederpartij ook opvragen bij de Spotter Klantenservice via support@spottergps.com

8. Betaling

8.1. Bij bestellingen via de website van Spotter kan op de volgende manier worden betaald: Ideal, CreditCard. Spotter kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

8.2. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een CreditCard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Spotter is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

8.3.   In het geval voor een betaalwijze via Klarna wordt gekozen gaat de Koper er mee akkoord dat persoonlijke gegevens en gegevens over de bestelling worden doorgestuurd naar Klarna, conform de privacy richtlijnen van Klarna https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

8.4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de door de Koper verrichte betaling door hem of door derden is ingetrokken, resulteert dit in een direct opeisbare vordering van Spotter op de Koper.

8.5. Ten laste van de Koper komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Spotter als gevolg van niet nakoming door Koper van diens verplichtingen heeft moeten maken.

8.6. Ingeval van niet-tijdige betaling is Spotter bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van producten op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

8.7. Indien de bestelling niet via de website verloopt dient de betaling plaats te vinden binnen een door Spotter aan te geven termijn na factuurdatum, op een door Spotter aan te geven wijze. Indien niet anders is overeengekomen zal de betaling plaatsvinden via een bankoverschrijving binnen 14 dagen na  factuurdatum op de bankrekening van Spotter b.v. zoals vermeld op de factuur.

8.8. Alle betalingen moeten uiterlijk plaatsvinden op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn.

8.9. Elk beroep door de Wederpartij op verrekening met een vordering op Spotter is uitgesloten.

9. Gebruik van de Dienst

9.1. De Wederpartij dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de Dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.

9.2. Het is mogelijk om naar de Tracker van Spotter te bellen. De beller zal dan de belkosten aangerekend krijgen. Omdat de Tracker werkt met een internationale SIM kaart worden de kosten op het roamingtarief afgerekend van de beller. Voor de roamingtarieven van de beller wordt verwezen naar de website van de provider die de beller heeft gekozen.

9.3. Spotter heeft ervoor gekozen om te werken met een internationale SIM kaart om de werking van de Tracker te optimaliseren. Daardoor zal de Tracker altijd kiezen voor het best werkende Telecom netwerk op dat moment. Zo wordt de werking van de Tracker minder beïnvloedt door slechte netwerken op bepaalde locaties in Europa.

9.4. Voor vragen over het functioneren van eindapparatuur kan de Klant terecht bij Spotter, Klantenservice.

9.5. Voor bepaalde diensten kan Spotter systeem codes verstrekken. De Wederpartij dient de systeemcodes te beschermen tegen kennisname door onbevoegden. De Wederpartij is verantwoordelijk voor elk gebruik dat van de systeemcodes wordt gemaakt. Bij (een vermoeden van) onbevoegd gebruik, is Spotter gerechtigd systeemcodes onverwijld te blokkeren.

9.6. Het Netwerk werkt door middel van verspreiding van signalen. Aangezien deze signalen kunnen worden gestoord door een externe bron en/of door atmosferische omstandigheden en afhankelijk zijn van de dekking van het Netwerk, kan de kwaliteit van een verbinding niet overal en altijd worden gewaarborgd. Spotter verstrekt dan ook geen garantie dienaangaande.

9.7. Spotter kan wijzigingen aanbrengen ter zake van de landen en/of netwerken waarvandaan het gebruik van de Tracker mogelijk is. De Wederpartij kan gebruikmaken van het/de voor een bepaald land aangegeven netwerk(en), met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die voor het betreffende land of netwerk gelden. Spotter staat niet in voor de kwaliteit van het betreffende netwerk.

10. Looptijd Dienst

10.1. De Overeenkomst met betrekking tot de Dienst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Dat kan 3 maanden, een halfjaar en een jaar zijn. De duur is afhankelijk van hetgeen de Wederpartij kiest op de website van Spotter. De Dienst dient bij vooruitbetaling te worden voldaan voor de door de Wederpartij op de website gekozen periode van 3 maanden, een halfjaar of een jaar. Na afloop van de periode kan de Wederpartij een nieuwe Dienst kiezen voor een bepaalde tijd. Na keuze van de Dienst en de betaling daarvan wordt de Dienst voor bepaalde tijd gecontinueerd. Indien er geen nieuwe Dienst wordt gekozen en vooraf betaald wordt dan zal Spotter de service opschorten. Indien daarna alsnog een Dienst wordt gekozen en betaald zal Spotter deze Dienst direct na ontvangst van de betaling weer activeren.  Activering zal plaatsvinden binnen 2 werkdagen nadat Spotter de betaling voor de dienst heeft ontvangen.

10.2. Indien er gedurende een periode van 12 maanden of langer geen Dienst is betaald  kan Spotter besluiten de Dienst niet opnieuw te activeren.

11. Levering en levertijd

11.1. Bestellingen van de Dienst worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Spotter ernaar om zodra de betaling is ontvangen, de Dienst binnen 2 werkdagen te activeren.

11.2. Opgegeven levertijden en termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Gebreken en Klachttermijn

12.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen vier (4) dagen na levering aan Spotter ter kennisgeving worden gebracht via het mailadres support@spottergps.com

12.2. De Koper, niet zijde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Spotter is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan.

13. Recht van ontbinding

13.1. De Consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn recht van ontbinding uitoefenen, door een email te sturen naar support@spottergps.com. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde staat verkeren, kan er na overleg met Spotter aanspraak gemaakt worden op het recht van ontbinding. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

13.2. In geval van ontbinding is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) dagen na de ontbinding aan Spotter terug te zenden in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.

13.3. Spotter is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

13.4. Consument Koper gaat er mee akkoord dat de dienst meteen geactiveerd wordt na bestelling. Er bestaat slechts recht op ontbinding over de niet genoten dienst.

13.5.  Voor de Koper, niet zijnde Consument Koper, bestaat er geen recht op ontbinding.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Spotter is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Spotter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

14.1. Indien Spotter om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

14.3. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Spotter tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is komen vast te staan.

14.4. Spotter is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van enigerlei gebrek, waaronder zgn. Bugs in de door Spotter toegepaste software en/of hardware. De vraag of er sprake is van een gebrek/bug is uitsluitend ter beoordeling van Spotter.

14.5. Het is mogelijk dat Spotter op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Spotter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links.

14.6. De werking van het product is mede afhankelijk van infrastructuren zoals GPS, GSM verbinding en internetverbindingen die buiten de invloedsfeer van Spotter vallen. Spotter is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van deze infrastructuren en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in haar systeem, noch voor de eventuele gevolgen hiervan.

14.7. Spotter is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van (gegevens) van de website wegens onderhoud of anderszins.

14.8. De Koper zal het product niet gebruiken om strafbare feiten en/of onrechtmatige daden te plegen of om anderen/derden schade toe te brengen en koper vrijwaart Spotter ter zake.

14.9. Bij misbruik met een bepaalde Tracker behoudt Spotter te allen tijde het recht de bijbehorende SIM-kaar te blokkeren.

15. Garantie

15.1. De garantietermijn bedraagt 24   maanden op de hardware. De Garantietermijn gaat in vanaf het moment dat de hardware is geleverd.

15.2. Indien zich bij de uitvoering van de werkzaamheden, bij de gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, zal Spotter binnen de garantietermijn die zaken – te harer keuze – kosteloos repareren dan wel vervangen.

15.3. Spotter staat er voor in dat de geleverde zaken over de eigenschappen beschikken die voor een normaal gebruik nodig zijn.

15.4. Er kan geen sprake zijn van een garantie op de hardware indien:–           er sprake is van normale slijtage, uitsluitend ter beoordeling aan Spotter;
–           indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Spotter zijn verricht;
–           indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is;
–           indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
–           indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
–           indien aansluitstekkers, connectoren, bedrading is beschadigd en of gewijzigd.

16. Inroepen garantie

16.1. Indien de in artikel 15 bedoelde garantie wordt ingeroepen dient de Wederpartij naar de link “Garantie” te gaan van de website van Spotter. Daar worden hem een aantal vragen gesteld. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen zal Spotter hem een enveloppe toesturen waarmee hij de Tracker, op kosten van Spotter, terug kan sturen naar Spotter. Spotter zal de Tracker dan onderzoeken en of een nieuw Tracker naar de Wederpartij sturen of de Tracker repareren.

17. Overmacht

17.1. In geval van overmacht is Spotter niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Spotter is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

17.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (communicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

18. Diensten

18.1. Spotter verleent haar diensten onder andere via de website van Spotter en streeft daarbij naar een optimale dienstverlening maar kan niet garanderen dat de dienstverlening foutloos of ononderbroken functioneert. Door Spotter geleverde diensten kunnen worden gestoord door (externe) factoren waarop Spotter geen enkele invloed heeft. Mede hierdoor kan Spotter de kwaliteit c.q. het gebruik van de diensten niet garanderen.

18.2. Spotter kan (onderdelen van) de diensten te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken indien dit noodzakelijk is voor behoud of bescherming van de diensten, zulks uitsluitend  ter beoordeling van Spotter. Hieronder wordt tevens verstaan tijdelijke onderbreking van de diensten voor het plegen van onderhoud, waarbij geldt dat dit vooraf bekend wordt gemaakt, tenzij het zulke korte of beperkte onderbrekingen gaat dat een voorafgaande aankondiging daarvan in alle redelijkheid niet kan worden gedaan.

18.3. Spotter is bij de verlening van haar diensten afhankelijk van derden zoals de leveranciers van de hardware, het netwerk van de mobiele operator en de beschikbaarheid en kwaliteit van het GPS-systeem dat gevoelig is voor omgevingsfactoren. Hoewel Spotter haar partners met zorgvuldigheid kiest, is Spotter nimmer jegens de Wederpartij of een derde aansprakelijk voor enige schade die de Wederpartij of een derde lijdt of lijden ten gevolge van (gebreken in) de producten en diensten van deze derden.

18.4. Om van de diensten van Spotter gebruik te kunnen maken dient de wederpartij toegang te verkrijgen tot het specifiek voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website door het gebruik van een unieke inlognaam in combinatie met een persoonlijke systeem code. Spotter zal zich naar behoren inspannen en de nodige beveiligingsmaatregelen nemen om te zorgen dat de toegang tot het specifiek voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website slechts middels het gebruik van de door de wederpartij gekozen inlognaam en systeemcode kan worden verkregen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het geheim houden van de door de Wederpartij gebruikte systeemcode.

18.5. Alle gegevens die in het kader van de dienstverlening op het voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website ontstaan zijn het eigendom van de Wederpartij en zijn voor diens rekening en risico. Spotter zal van deze gegevens slechts gebruik maken in het kader van de verbetering van haar dienstverlening ten behoeve van de Wederpartij en ten behoeve van haar dienstverlening in het algemeen.

18.6. Voor zover er op het voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt ook dit volledig voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal Spotter vrijwaren voor iedere claim van derden ter zake.

19. Risico van opslag informatie

19.1. Spotter verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de Wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt Spotter geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

19.2. De rapporten c.q. data welke op basis van de door Spotter geleverde zaken worden gegenereerd kunnen onvolkomenheden bevatten. Dit kan onder andere door geen (volledige) GPS-dekking, geen (volledige) GSM/GPRS/UMTS-dekking, onregelmatigheden in de stroomvoorziening van het object waarin de zaken zijn gemonteerd, onregelmatigheden bij de (internet)provider van Spotter of van de Wederpartij, dan wel lokaal door de Wederpartij gebruikte apparatuur om toegang tot het internet te krijgen.

19.3. De Wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij Spotter of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie dan wel onvolkomenheden in de rapporten c.q. data, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van Spotter.

20. Contractsoverneming

20.1. De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door de Wederpartij niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spotter.

20.2.  De Wederpartij verleent op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Spotter van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van dan wel door Spotter mits Spotter of de derde nakoming van hetgeen is overeengekomen met de Wederpartij garandeert.

21. Vertrouwelijke gegevens en privacy

21.1. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden staat de Koper toe dat Spotter zijn of haar persoonsgegevens registreert welke Koper heeft ingevuld op de website en/of het online portaal van Spotter.

21.2. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

21.3. De Koper vrijwaart Spotter voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van persoonsregistratie die door de Koper wordt gehouden of waarvoor Koper uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.

21.4. De door Spotter verzamelde persoonsgegevens zullen door Spotter slechts worden gebruikt voor de doeleinden die in de aanmelding bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag zijn aangegeven. Het geheel aan verwerkingen van persoonsgegevens heeft tot doel het kunnen uitvoeren van de volgende activiteiten:
a) het beoordelen van de aanvraag voor een activering van een Dienst;
b) het analyseren van het gebruik van het Netwerk;
c) het uitbreiden van omzet en klantenbestand door het actief benaderen van de eigen Klanten met aanbiedingen van producten en diensten;
d) het voorkomen van fraude en het bevorderen van de continuïteit van Spotter;
e) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

21.5. De persoonsgegevens worden door Spotter in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

21.6. De door Spotter verzamelde persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De gegevens zullen in elk geval verder worden verwerkt:
a) in het kader van specifieke nota’s, tenzij met de Wederpartij een door Spotter aangeboden wijze van afscherming is overeengekomen;
b) ten behoeve van marketingactiviteiten van producten die verwant zijn aan de producten van Spotter, tenzij de Wederpartij tegen deze vorm van verwerking verzet heeft aangetekend;
c) ten behoeve van het aanleggen van een verwerking van persoonsgegevens van klanten van wie de Dienst wegens niet tijdige betaling buiten werking is gesteld dan wel die Spotter ernstig hebben gedupeerd of hebben geprobeerd te duperen.

22. Intellectuele eigendom

22.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Spotter, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

22.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

22.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Spotter, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

23.3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Spotter, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

24.  Slotbepalingen

24.1. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden te zenden aan support@spottergps.com zoals aangegeven op de internetsite.

24.2. Spotter streeft ernaar om ontvangen berichten binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

24.3. Spotter is gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de KvK in Den Haag.

24.4. Bovengemelde Algemene Voorwaarden van levering en dienstverlening van Spotter BV treden in werking op de dag van deponering bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.  Zij dienen als volgt te worden vermeld: Algemene Voorwaarden van Levering en dienstverlening van Spotter BV te Bergschenhoek.

Kies uw taal